תנאי שימוש למצטרפים לרשימת התפוצה שלנו

הרשמת לרשימת התפוצה באתר זה מתירה למנהלי האתר שימוש במידע פרטי של המשתמש ומשלוח מידע פרסומי ו/או שיווקי

הרישום לאתר יהווה הרשאה למפעילי האתר לעשות שימוש במידע שנמסר במסגרת השימוש כאמור להלן:

מפעילי האתר רשאים לעשות כל שימוש במידע הנדרש להם לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש.

מפעילי האתר רשאים להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי לצורך אספקת השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.

מפעילי האתר רשאים לעשות שימוש במידע על מנת לפנות למשתמש בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי המשתמש באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע למשתמש כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסברו כי יוכל להתאים ו/או לעניין את המשתמש בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלם אודות המשתמש ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתם.

מפעילי האתר רשאים לפנות למשתמש בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם וכן להעביר באישור המשתמש את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. המשתמש  רשאי בכל עת לפנות לאתר ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב.

מפעילי האתר רשאים לשלוח למשתמש כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלהם ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שהמשתמש מסר בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות טקסט (sms), המשתמש רשאי בכל עת לפנות לאתר ולבקש שלא לקבל מידע פרסומי ו/או שיווקי כאמור מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב.